Санал хүсэлтийн ихэнх нь газрын асуудлаар ханджээ

Баянхонгор: 2021 оны гуравдугаар улирлын байдлаар аймгийн хэмжээнд төрийн байгууллага албан тушаалтанд хандсан 6726 санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг ирүүлжээ. Үүнд, Аймгийн Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газарт 79, Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, агентлагт 366, Сумдын ЗДТГ-т 2957 санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол ирсэн байна. Аймгийн ЗДТГ-т бичгээр 79 өргөдөл ирснээс 41 өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж, 38 өргөдөл, гомдлыг холбогдох байгууллагад шилжүүлжээ. Нийт ирүүлсэн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлын 42 хувь нь газрын асуудлаар, 28 хувь нь тусламж дэмжлэг хүссэн, 20 хувь нь халамжийн асуудлаар, 5 хувь нь ажил хүссэн байсан бол үлдсэн хувь нь бусад асуудлаар ханджээ.
Мэдээ таалагдсан бол like share хийн үү |
    twitter     share     58    0